Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Miesto realizácie projektu:

 VEKASTOOL, s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné

Názov projektu:

Inovácia procesu kovoobrábania v spoločnosti VEKASTOOL, s.r.o.

Stručný opis projektu:

Ciele projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, technologický rozvoj a zabezpečenie trvalého ekonomického rastu a posilnenie pozície firmy na trhu strojárskych výrobkov prostredníctvom rozšírenia a inovácie výrobného procesu o poloautomatizovanú výrobu nového produktu vstupné veko pre reduktor TwinSpin® - hi-tech výrobok široko využiteľný v priemyselnej robotike a automatizácii, v oblasti výroby obrábacích strojov, meracích zariadení a ďalších.


Aktivity: Rozvoj existujúceho MSP prostredníctvom kúpy inovatívnej technológie - CNC sústruhu a dvoch vertikálnych obrábacích centier.


Merateľné ukazovatele projektu:
- počet inovovaných procesov (poloautomatizovaná sériová výroba so zabezpečením kontroly merania kvality) (cieľová hodnota +1)
- počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (vstupné veko pre reduktor TwinSpin®), (cieľová hodnota +1)
- počet podnikov, ktoré dostávajú grant (cieľová hodnota +1)
- počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť nový produkt (cieľová hodnota +1)
- nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (cieľová hodnota +1)

Názov a sídlo prijímateľa:

 VEKASTOOL, s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné

Dátum začatia realizácie projektu:

 06.2018

Dátum skončenia realizácie projektu:

 12.2018

Operačný program:

 Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

  Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

  Investičná priorita 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

  Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Riadiaci orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

                        

                              www.opvai.sk                       www.partnerskadohoda.gov.sk

Celkové oprávnené výdavky:

387 777,00 €

 Výška poskytnutého príspevku:

193 888,50 €

Fotodokumentácia realizácie výsledkov projektu:

1. CNC sústruh SBL 500/750

2. Vertikálne obrábacie centrum CMX 800 V

3. Vertikálne obrábacie centrum CMX 1100 V

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika