Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Miesto realizácie projektu:

 VEKASTOOL, s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné

Názov projektu:

 Moderné technológie kovoobrábania – zvýšenie konkurencieschopnosti firmy VEKASTOOL, s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy, zabezpečenie trvalého ekonomického rastu a posilnenie pozície firmy na trhu strojárskych výrobkov prostredníctvom kúpy inovatívnej technológie a zariadení zameraných na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií.

 

Špecifické ciele:

  • zvýšenie objemu výroby, tržieb a pridanej hodnoty
  • zefektívnenie výrobného procesu, zvýšenie produktivity práce a rýchlosti výrobného procesu automatizáciou
  • zvýšenie kvality a presnosti výrobkov, zníženie miery reklamácií finálnych výrobkov z 3 %  na 1 %
  • zníženie materiálovej náročnosti, spotreby energie a spotreby látok škodlivých pre životné prostredie
  • vytvorenie 3 nových pracovných miest – posilnenie trvaloudržateľného rozvoja regiónu

Východiskový stav pred realizáciou projektu:
Spoločnosť má vybudovaný a fungujúci systém riadenia kvality, dostatočne vybudovanú odbytovú základňu, vzdelanostne pripravený personál a vhodné priestorové možnosti. Jej technologické vybavenie firmy neumožňuje uspokojiť dopyt zákazníkov aj z dôvodu nižšieho stupňa automatizácie a riadenia výroby a tiež časovej náročnosti výroby.

Stav po realizácii projektu:
Kúpa modernej technológie kovoobrábania – vertikálne obrábacie centrum a dva CNC sústruhy z programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporeného z EÚ prispela k modernizácii, inovácii a zefektívneniu výrobného procesu, zvýšeniu spokojnosti odberateľov, k zlepšeniu pracovného prostredia, k ochrane životného prostredia.

Názov a sídlo prijímateľa:

 VEKASTOOL, s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné

Dátum začatia realizácie projektu:

 11.05.2015

Dátum skončenia realizácie projektu:

 25.11.2015

Operačný program:

 Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie: 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

Riadiaci orgán:

 Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

                   

               www.economy.gov.sk           www.opkahr.sk                  www.siea.gov.sk

Celkové oprávnené výdavky:

 342 562,00 €

 Výška poskytnutého príspevku:

 171 281,00 €

Fotodokumentácia realizácie výsledkov projektu:

1. stroj CTX 450 eco

2. stroj ecoTurn 510 V3

3. stroj ecoMill 635 V

Copyright © 2013. All Rights Reserved.  Vekastool s.r.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné, Slovenská republika